Chức năng, Nhiệm vụ

  • Quản lý, kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính của bệnh viện. Tổng hợp phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế tài chính, gắn với các hoạt động chuyên môn của bệnh viện. Tham mưu, đề xuất các giải pháp với Ban Giám đốc các vấn đề liên quan đến quản lý kinh tế – tài chính trong bệnh viện.
  • Tổ chức thực hiện các chính sách của Nhà nước về khám chữa bệnh.
  • Lập dự toán thu chi ngân sách hàng năm.
  • Lập báo cáo Tài chính hàng quý, hàng năm nộp cơ quan quản lý cấp trên theo quy định hiện hành.
  • Xây dựng phương án Tự chủ tài chính và Quy chế chi tiêu nội bộ gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nhằm phát huy hiệu quả của việc sử dụng các nguồn lực của bệnh viện.
  • Xây dựng quy trình chuyên môn đối với các hoạt động TCKT và quy trình phối hợp trong quản lý bệnh viện. Tổ chức thu viện phí theo quy định hiện hành, quản lý sử dụng nguồn thu viện phí tiết kiệm có hiệu quả.
  • Kết hợp với các khoa phòng thực hiện đúng Luật Ngân sách và các chế độ chính sách liên quan.