Chào mừng bạn tới Phòng Tài chính kế toán – Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Giới thiệu

* Thành lập:

Phòng Tài chính – Kế toán được thành lập năm 1979 cùng với sự ra đời của Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ – Ban Giám đốc cùng sự đoàn kết, nhiệt tình, trách nhiệm của toàn phòng, từ ngày đầu thành lập chỉ có 5 nhân viên đến nay phòng đã có một đội ngũ nhân viên có trình độ, năng lực đáp ứng kịp thời sự phát triển ngày một lớn mạnh của bệnh viện với doanh thu năm 2014 ước khoảng trên 430 tỷ đồng.


* Lãnh đạo qua các thời kỳ:
– Từ năm 1979 – năm 1996: Bà Nguyễn Ánh Kim;
– Từ năm 1996 – năm 2014: Bà Trần Thị Thủy;
– Từ năm 2014: Ông Trần Ngọc Hà.

* Lãnh đạo hiện tại:

Ths. PHẠM THỊ HỒNG THÚY
Trưởng phòng

CN. NGUYỄN NGỌC DIỆP
Phó trưởng phòng

KTTC LÊ TUẤN ANH
Tổ trưởng công tác

Chức năng, nhiệm vụ

  • Quản lý, kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính của bệnh viện. Tổng hợp phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế tài chính, gắn với các hoạt động chuyên môn của bệnh viện. Tham mưu, đề xuất các giải pháp với Ban Giám đốc các vấn đề liên quan đến quản lý kinh tế – tài chính trong bệnh viện.
  • Tổ chức thực hiện các chính sách của Nhà nước về khám chữa bệnh.
  • Lập dự toán thu chi ngân sách hàng năm.
  • Lập báo cáo Tài chính hàng quý, hàng năm nộp cơ quan quản lý cấp trên theo quy định hiện hành.
  • Xây dựng phương án Tự chủ tài chính và Quy chế chi tiêu nội bộ gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nhằm phát huy hiệu quả của việc sử dụng các nguồn lực của bệnh viện.
  • Xây dựng quy trình chuyên môn đối với các hoạt động TCKT và quy trình phối hợp trong quản lý bệnh viện. Tổ chức thu viện phí theo quy định hiện hành, quản lý sử dụng nguồn thu viện phí tiết kiệm có hiệu quả.
  • Kết hợp với các khoa phòng thực hiện đúng Luật Ngân sách và các chế độ chính sách liên quan.

Xem Thêm